Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 1,494 คน

ผลงาน :: 1,259 คน

ร้อยละ :: 84.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 64 71 90.1
2 รพ.สต.ปางละกอ 33 33 100.0
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 50 50 100.0
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 58 58 100.0
5 รพ.สต.คลองตะแบก 85 85 100.0
6 รพ.สต.หนองไผ่ 94 94 100.0
7 รพ.สต.กุดน้อย 19 19 100.0
8 รพ.สต.โนนเสลา 33 39 84.6
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 145 145 100.0
10 รพ.สต.ห้วยลุง 42 42 100.0
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 27 27 100.0
12 รพ.สต.คลองไผ่ 149 151 98.7
13 รพ.สต.หนองแวง 68 70 97.1
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 305 519 58.8
15 รพ.สต.หนองจอก 33 37 89.2
16 รพ.สต.หนองกก 54 54 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์