Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 1,494 คน

ผลงาน :: 1,057 คน

ร้อยละ :: 70.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 62 71 87.3
2 รพ.สต.ปางละกอ 32 33 97.0
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 10 50 20.0
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 32 58 55.2
5 รพ.สต.คลองตะแบก 82 85 96.5
6 รพ.สต.หนองไผ่ 71 94 75.5
7 รพ.สต.กุดน้อย 19 19 100.0
8 รพ.สต.โนนเสลา 30 39 76.9
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 122 145 84.1
10 รพ.สต.ห้วยลุง 40 42 95.2
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 24 27 88.9
12 รพ.สต.คลองไผ่ 105 151 69.5
13 รพ.สต.หนองแวง 37 70 52.9
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 331 519 63.8
15 รพ.สต.หนองจอก 25 37 67.6
16 รพ.สต.หนองกก 35 54 64.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์