Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 10,889 คน

ผลงาน :: 5,844 คน

ร้อยละ :: 53.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 602 403 149.4
2 รพ.สต.ปางละกอ 136 225 60.4
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 522 465 112.3
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 568 744 76.3
5 รพ.สต.คลองตะแบก 413 716 57.7
6 รพ.สต.หนองไผ่ 837 917 91.3
7 รพ.สต.กุดน้อย 247 309 79.9
8 รพ.สต.โนนเสลา 202 310 65.2
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 1,324 1,439 92.0
10 รพ.สต.ห้วยลุง 275 368 74.7
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 281 363 77.4
12 รพ.สต.คลองไผ่ 463 816 56.7
13 รพ.สต.หนองแวง 709 942 75.3
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 4,680 2,081 224.9
15 รพ.สต.หนองจอก 335 631 53.1
16 รพ.สต.หนองกก 363 434 83.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์