Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสีคิ้ว

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 117,000 คน

ผลงาน :: 32,627 คน

ร้อยละ :: 27.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านหัน 1,312 5,278 24.9
2 รพ.สต.ปางละกอ 347 1,900 18.3
3 รพ.สต.วังโรงน้อย 1,394 4,251 32.8
4 รพ.สต.ใหม่สำโรง 1,619 8,790 18.4
5 รพ.สต.คลองตะแบก 1,609 8,925 18.0
6 รพ.สต.หนองไผ่ 1,476 8,386 17.6
7 รพ.สต.กุดน้อย 479 3,065 15.6
8 รพ.สต.โนนเสลา 515 3,608 14.3
9 รพ.สต.หนองน้ำใส 2,956 12,299 24.0
10 รพ.สต.ห้วยลุง 670 4,069 16.5
11 รพ.สต.วังโรงใหญ่ 849 3,557 23.9
12 รพ.สต.คลองไผ่ 1,480 9,873 15.0
13 รพ.สต.หนองแวง 1,193 8,543 14.0
14 โรงพยาบาลสีคิ้ว 14,959 23,560 63.5
15 รพ.สต.หนองจอก 1,034 6,328 16.3
16 รพ.สต.หนองกก 735 4,568 16.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์