Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 1,304 คน

ผลงาน :: 1,056 คน

ร้อยละ :: 81.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 221 367 60.2
2 รพ.สต.โนนสำราญ 216 197 109.6
3 รพ.สต.โนนระเวียง 307 404 76.0
4 รพ.สต.สีสุก 134 126 106.3
5 รพ.สต.หัวหนอง 235 218 107.8
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 953 3 31,766.7
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 221 367 60.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์