Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 1,304 คน

ผลงาน :: 966 คน

ร้อยละ :: 74.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 194 260 74.6
2 รพ.สต.โนนสำราญ 142 130 109.2
3 รพ.สต.โนนระเวียง 215 275 78.2
4 รพ.สต.สีสุก 117 101 115.8
5 รพ.สต.หัวหนอง 166 152 109.2
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 737 3 24,566.7
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 194 260 74.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์