Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 445 คน

ผลงาน :: 416 คน

ร้อยละ :: 93.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 68 73 93.2
2 รพ.สต.โนนสำราญ 52 52 100.0
3 รพ.สต.โนนระเวียง 114 128 89.1
4 รพ.สต.สีสุก 50 53 94.3
5 รพ.สต.หัวหนอง 64 66 97.0
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 0 0 0.0
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 68 73 93.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์