Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 445 คน

ผลงาน :: 352 คน

ร้อยละ :: 79.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 55 73 75.3
2 รพ.สต.โนนสำราญ 43 52 82.7
3 รพ.สต.โนนระเวียง 106 128 82.8
4 รพ.สต.สีสุก 37 53 69.8
5 รพ.สต.หัวหนอง 56 66 84.8
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 0 0 0.0
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 55 73 75.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์