Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 3,330 คน

ผลงาน :: 1,132 คน

ร้อยละ :: 34.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 345 778 44.3
2 รพ.สต.โนนสำราญ 201 572 35.1
3 รพ.สต.โนนระเวียง 437 1,158 37.7
4 รพ.สต.สีสุก 275 397 69.3
5 รพ.สต.หัวหนอง 308 462 66.7
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 1,170 15 7,800.0
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 345 778 44.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์