Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 39,028 คน

ผลงาน :: 8,102 คน

ร้อยละ :: 20.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 937 7,020 13.3
2 รพ.สต.โนนสำราญ 653 6,224 10.5
3 รพ.สต.โนนระเวียง 1,266 12,044 10.5
4 รพ.สต.สีสุก 539 3,124 17.3
5 รพ.สต.หัวหนอง 617 3,555 17.4
6 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 3,153 41 7,690.2
7 ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง 937 7,020 13.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์