Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 895 คน

ผลงาน :: 598 คน

ร้อยละ :: 66.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 128 125 102.4
2 รพ.สต.สำพะเนียง 134 182 73.6
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 143 122 117.2
4 โรงพยาบาลโนนแดง 452 417 108.4
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 133 168 79.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์