Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 895 คน

ผลงาน :: 495 คน

ร้อยละ :: 55.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 126 125 100.8
2 รพ.สต.สำพะเนียง 147 182 80.8
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 140 122 114.8
4 โรงพยาบาลโนนแดง 451 417 108.2
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 133 168 79.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์