Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 895 คน

ผลงาน :: 491 คน

ร้อยละ :: 54.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 79 84 94.0
2 รพ.สต.สำพะเนียง 94 127 74.0
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 99 83 119.3
4 โรงพยาบาลโนนแดง 327 227 144.1
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 90 107 84.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์