Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 270 คน

ผลงาน :: 159 คน

ร้อยละ :: 58.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 32 32 100.0
2 รพ.สต.สำพะเนียง 36 36 100.0
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 42 43 97.7
4 โรงพยาบาลโนนแดง 6 116 5.2
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 43 43 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์