Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 270 คน

ผลงาน :: 134 คน

ร้อยละ :: 49.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 1 32 3.1
2 รพ.สต.สำพะเนียง 25 36 69.4
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 36 43 83.7
4 โรงพยาบาลโนนแดง 48 116 41.4
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 24 43 55.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์