Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 1,858 คน

ผลงาน :: 1,080 คน

ร้อยละ :: 58.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 284 236 120.3
2 รพ.สต.สำพะเนียง 271 351 77.2
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 322 261 123.4
4 โรงพยาบาลโนนแดง 444 664 66.9
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 276 352 78.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์