Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด นครราชสีมา

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนแดง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 15,987 คน

ผลงาน :: 2,974 คน

ร้อยละ :: 18.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โนนตาเถร 413 2,190 18.9
2 รพ.สต.สำพะเนียง 468 3,234 14.5
3 รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ 465 2,157 21.6
4 โรงพยาบาลโนนแดง 1,300 5,383 24.2
5 รพ.สต.ดอนยาวน้อย 328 3,023 10.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์