Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคูเมือง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 713 คน

ผลงาน :: 707 คน

ร้อยละ :: 99.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองขมาร ตำบลหนองขมาร 61 61 100.0
2 โรงพยาบาลคูเมือง 128 131 97.7
3 รพ.สต.ปะเคียบ ตำบลปะเคียบ 61 61 100.0
4 รพ.สต.โจด ตำบลปะเคียบ 45 45 100.0
5 รพ.สต.โนนยานาง ตำบลพรสำราญ 68 68 100.0
6 รพ.สต.หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ 83 83 100.0
7 รพ.สต.โนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ 36 36 100.0
8 รพ.สต.โคกก่อง ตำบลหินเหล็กไฟ 46 47 97.9
9 รพ.สต.โนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ 65 66 98.5
10 รพ.สต.กรูด ตำบลตูมใหญ่ 66 66 100.0
11 รพ.สต.แพ ตำบลบ้านแพ 48 49 98.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์