Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคูเมือง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 713 คน

ผลงาน :: 568 คน

ร้อยละ :: 79.7 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองขมาร ตำบลหนองขมาร 61 61 100.0
2 โรงพยาบาลคูเมือง 98 131 74.8
3 รพ.สต.ปะเคียบ ตำบลปะเคียบ 57 61 93.4
4 รพ.สต.โจด ตำบลปะเคียบ 34 45 75.6
5 รพ.สต.โนนยานาง ตำบลพรสำราญ 62 68 91.2
6 รพ.สต.หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ 51 83 61.4
7 รพ.สต.โนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ 25 36 69.4
8 รพ.สต.โคกก่อง ตำบลหินเหล็กไฟ 28 47 59.6
9 รพ.สต.โนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ 52 66 78.8
10 รพ.สต.กรูด ตำบลตูมใหญ่ 62 66 93.9
11 รพ.สต.แพ ตำบลบ้านแพ 38 49 77.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์