Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลคูเมือง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 52,242 คน

ผลงาน :: 32,682 คน

ร้อยละ :: 62.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองขมาร ตำบลหนองขมาร 4,014 3,521 114.0
2 โรงพยาบาลคูเมือง 6,953 10,745 64.7
3 รพ.สต.ปะเคียบ ตำบลปะเคียบ 2,845 4,458 63.8
4 รพ.สต.โจด ตำบลปะเคียบ 1,537 3,881 39.6
5 รพ.สต.โนนยานาง ตำบลพรสำราญ 1,539 4,028 38.2
6 รพ.สต.หินเหล็กไฟ ตำบลหินเหล็กไฟ 3,288 5,790 56.8
7 รพ.สต.โนนมาลัย ตำบลหินเหล็กไฟ 2,721 3,514 77.4
8 รพ.สต.โคกก่อง ตำบลหินเหล็กไฟ 2,405 3,405 70.6
9 รพ.สต.โนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ 1,001 3,928 25.5
10 รพ.สต.กรูด ตำบลตูมใหญ่ 2,558 4,909 52.1
11 รพ.สต.แพ ตำบลบ้านแพ 3,821 4,063 94.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์