Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนางรอง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 2,092 คน

ผลงาน :: 1,191 คน

ร้อยละ :: 56.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ 32 32 100.0
2 รพ.สต.หนองตาไก้ ตำบลหนองกง 13 13 100.0
3 โรงพยาบาลนางรอง 410 1,292 31.7
4 เทศบาลตำบลนางรอง 0 0 0.0
5 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนางรอง 0 0 0.0
6 รพ.สต.หนองกก ตำบลสะเดา 70 72 97.2
7 รพ.สต.เขว้า ตำบลสะเดา 46 46 100.0
8 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง 47 47 100.0
9 รพ.สต.หนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ 38 38 100.0
10 รพ.สต.โคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง 38 38 100.0
11 รพ.สต.ผักหวาน ต.ถนนหัก 22 27 81.5
12 รพ.สต.หนองไทร ตำบลหนองไทร 47 47 100.0
13 รพ.สต.ก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง 69 69 100.0
14 รพ.สต.สิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ 75 75 100.0
15 รพ.สต.โคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา 62 62 100.0
16 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ 38 39 97.4
17 รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน 49 49 100.0
18 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 31 33 93.9
19 รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน 42 42 100.0
20 รพ.สต.โคกแร่ ตำบลลำไทรโยง 62 71 87.3
21 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์