Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนางรอง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 2,092 คน

ผลงาน :: 781 คน

ร้อยละ :: 37.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ 21 32 65.6
2 รพ.สต.หนองตาไก้ ตำบลหนองกง 13 13 100.0
3 โรงพยาบาลนางรอง 247 1,292 19.1
4 เทศบาลตำบลนางรอง 0 0 0.0
5 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนางรอง 0 0 0.0
6 รพ.สต.หนองกก ตำบลสะเดา 68 72 94.4
7 รพ.สต.เขว้า ตำบลสะเดา 0 46 0.0
8 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง 47 47 100.0
9 รพ.สต.หนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ 0 38 0.0
10 รพ.สต.โคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง 36 38 94.7
11 รพ.สต.ผักหวาน ต.ถนนหัก 0 27 0.0
12 รพ.สต.หนองไทร ตำบลหนองไทร 39 47 83.0
13 รพ.สต.ก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง 67 69 97.1
14 รพ.สต.สิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ 73 75 97.3
15 รพ.สต.โคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา 51 62 82.3
16 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ 0 39 0.0
17 รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน 48 49 98.0
18 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 24 33 72.7
19 รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน 41 42 97.6
20 รพ.สต.โคกแร่ ตำบลลำไทรโยง 6 71 8.5
21 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์