Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนางรอง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 89,304 คน

ผลงาน :: 28,550 คน

ร้อยละ :: 32.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ 749 2,865 26.1
2 รพ.สต.หนองตาไก้ ตำบลหนองกง 441 3,173 13.9
3 โรงพยาบาลนางรอง 2,849 17,120 16.6
4 เทศบาลตำบลนางรอง 0 0 0.0
5 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนางรอง 0 0 0.0
6 รพ.สต.หนองกก ตำบลสะเดา 1,197 4,350 27.5
7 รพ.สต.เขว้า ตำบลสะเดา 543 2,481 21.9
8 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ตำบลชุมแสง 1,526 4,562 33.5
9 รพ.สต.หนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ 596 2,759 21.6
10 รพ.สต.โคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง 1,419 2,476 57.3
11 รพ.สต.ผักหวาน ต.ถนนหัก 195 5,457 3.6
12 รพ.สต.หนองไทร ตำบลหนองไทร 3,149 6,910 45.6
13 รพ.สต.ก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง 2,092 3,257 64.2
14 รพ.สต.สิงห์ ตำบลบ้านสิงห์ 2,230 5,955 37.4
15 รพ.สต.โคกยาง ตำบลทรัพย์พระยา 3,105 6,481 47.9
16 รพ.สต.หนองยาง ตำบลหนองยายพิมพ์ 188 4,654 4.0
17 รพ.สต.หัวถนน ตำบลหัวถนน 2,576 3,798 67.8
18 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลทุ่งแสงทอง 3,226 3,392 95.1
19 รพ.สต.หนองโสน ตำบลหนองโสน 1,465 5,182 28.3
20 รพ.สต.โคกแร่ ตำบลลำไทรโยง 1,004 4,432 22.7
21 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนางรอง 0 0 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์