Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองกี่

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 48,361 คน

ผลงาน :: 24,765 คน

ร้อยละ :: 51.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง 1,375 4,547 30.2
2 รพ.สต.สระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น 237 2,355 10.1
3 รพ.สต.ลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย 817 2,652 30.8
4 โรงพยาบาลหนองกี่ 2,138 7,928 27.0
5 รพ.สต.ขามใหญ่ ตำบลเมืองไผ่ 2,575 3,034 84.9
6 รพ.สต.หนองกี่ ตำบลหนองกี่ 1,004 3,826 26.2
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองกี่ 0 0 0.0
8 รพ.สต.ขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท 1,932 4,216 45.8
9 รพ.สต.หนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ 6,736 4,487 150.1
10 รพ.สต.ดอนอะราง ตำบลดอนอะราง 4,477 5,536 80.9
11 รพ.สต.โคกสะอาด ตำบลดอนอะราง 1,099 2,061 53.3
12 รพ.สต.โคกสูง-คูขาด ตำบลโคกสูง 1,652 4,044 40.9
13 รพ.สต.หนองทำนบ ตำบลบุกระสัง 723 3,675 19.7

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์