Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลละหานทราย

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 66,311 คน

ผลงาน :: 32,864 คน

ร้อยละ :: 49.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง 5,222 5,094 102.5
2 รพ.สต.โคกใหม่ ตำบลสำโรงใหม่ 2,439 4,580 53.3
3 รพ.สต.หงอนไก่ ตำบลหนองแวง 2,396 1,939 123.6
4 โรงพยาบาลละหานทราย 3,589 10,779 33.3
5 รพ.สต.ตาจง ตำบลตาจง 3,518 10,200 34.5
6 รพ.สต.หนองตาเยา ตำบลหนองแวง 70 2,157 3.2
7 รพ.สต.โคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ 572 4,690 12.2
8 รพ.สต.สันติสุข ตำบลสำโรงใหม่ 1,574 2,389 65.9
9 รพ.สต.หนองกราด หนองตระครอง 965 2,472 39.0
10 รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง 1,012 5,374 18.8
11 รพ.สต.ศรีทายาท ตำบลหนองแวง 886 2,242 39.5
12 รพ.สต.ราษฎร์รักแดน ตำบลหนองแวง 615 2,189 28.1
13 รพ.สต.โคกสะอาด ตำบลหนองตะครอง 3,200 4,677 68.4
14 รพ.สต.โคกว่าน ตำบลโคกว่าน 5,495 3,665 149.9
15 รพ.สต.หนองหมี ตำบลโคกว่าน 981 1,572 62.4
16 รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองแวง 330 2,292 14.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์