Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพุทไธสง

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 484 คน

ผลงาน :: 404 คน

ร้อยละ :: 83.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพุทไธสง 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลพุทไธสง 211 271 77.9
3 รพ.สต.แฮด ตำบลบ้านเป้า 30 34 88.2
4 รพ.สต.ม่วงใต้ ตำบลมะเฟือง 23 23 100.0
5 รพ.สต.คลองม่วง ตำบลบ้านจาน 42 51 82.4
6 รพ.สต.แวง ตำบลบ้านแวง 25 26 96.2
7 รพ.สต.เพียแก้ว ตำบลบ้านยาง 45 46 97.8
8 รพ.สต.หนองจิก ตำบลหายโศก 28 33 84.8

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์