Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลพุทไธสง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 31,374 คน

ผลงาน :: 18,607 คน

ร้อยละ :: 59.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพุทไธสง 0 0 0.0
2 โรงพยาบาลพุทไธสง 3,322 7,567 43.9
3 รพ.สต.แฮด ตำบลบ้านเป้า 3,107 4,685 66.3
4 รพ.สต.ม่วงใต้ ตำบลมะเฟือง 806 1,878 42.9
5 รพ.สต.คลองม่วง ตำบลบ้านจาน 1,849 5,128 36.1
6 รพ.สต.แวง ตำบลบ้านแวง 1,668 3,640 45.8
7 รพ.สต.เพียแก้ว ตำบลบ้านยาง 1,903 5,056 37.6
8 รพ.สต.หนองจิก ตำบลหายโศก 5,952 3,420 174.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์