Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสตึก

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 1,331 คน

ผลงาน :: 1,304 คน

ร้อยละ :: 98.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.นาลาว ตำบลดอนมนต์ 48 48 100.0
2 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลชุมแสง 80 80 100.0
3 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 92 99 92.9
4 โรงพยาบาลสตึก 447 453 98.7
5 รพ.สต.กระสัง ตำบลกระสัง 59 61 96.7
6 รพ.สต.หนองเกาะ ตำบลสตึก 37 37 100.0
7 รพ.สต.ทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง 74 74 100.0
8 รพ.สต.เมืองแก ตำบลเมืองแก 74 79 93.7
9 รพ.สต.ร่อนทอง ตำบลร่อนทอง 138 145 95.2
10 รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง 55 55 100.0
11 รพ.สต.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง 81 81 100.0
12 รพ.สต.มะพริก ตำบลสะแก 64 64 100.0
13 รพ.สต.สนามชัย ตำบลสนามชัย 55 55 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์