Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลสตึก

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 85,600 คน

ผลงาน :: 37,340 คน

ร้อยละ :: 43.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.นาลาว ตำบลดอนมนต์ 874 6,095 14.3
2 รพ.สต.ชุมแสง ตำบลชุมแสง 1,414 5,241 27.0
3 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 4,075 8,657 47.1
4 โรงพยาบาลสตึก 4,843 11,922 40.6
5 รพ.สต.กระสัง ตำบลกระสัง 2,075 3,962 52.4
6 รพ.สต.หนองเกาะ ตำบลสตึก 1,087 9,147 11.9
7 รพ.สต.ทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง 2,603 7,346 35.4
8 รพ.สต.เมืองแก ตำบลเมืองแก 3,680 6,778 54.3
9 รพ.สต.ร่อนทอง ตำบลร่อนทอง 4,743 8,432 56.3
10 รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ตำบลชุมแสง 2,208 3,970 55.6
11 รพ.สต.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง 3,128 4,677 66.9
12 รพ.สต.มะพริก ตำบลสะแก 3,422 4,892 70.0
13 รพ.สต.สนามชัย ตำบลสนามชัย 3,188 4,481 71.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์