Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนาโพธิ์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 293 คน

ผลงาน :: 271 คน

ร้อยละ :: 92.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ดอนกลาง ตำบลบ้านคู 59 64 92.2
2 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 31 39 79.5
3 รพ.สต.หนองบัว ตำบลดอนกอก 34 37 91.9
4 รพ.สต.นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ 83 83 100.0
5 รพ.สต.นาเหล็ก ตำบลบ้านดู่ 20 20 100.0
6 รพ.สต.หัวช้าง ตำบลบ้านดู่ 22 23 95.7
7 รพ.สต.หนองแวง ตำบลดอนกอก 22 27 81.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์