Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลนาโพธิ์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 21,621 คน

ผลงาน :: 13,523 คน

ร้อยละ :: 62.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ดอนกลาง ตำบลบ้านคู 1,077 5,225 20.6
2 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 3,358 3,287 102.2
3 รพ.สต.หนองบัว ตำบลดอนกอก 1,272 2,427 52.4
4 รพ.สต.นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ 3,936 4,634 84.9
5 รพ.สต.นาเหล็ก ตำบลบ้านดู่ 1,605 1,536 104.5
6 รพ.สต.หัวช้าง ตำบลบ้านดู่ 990 1,585 62.5
7 รพ.สต.หนองแวง ตำบลดอนกอก 1,285 2,927 43.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์