Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองหงส์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 544 คน

ผลงาน :: 473 คน

ร้อยละ :: 86.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลหนองหงส์ 82 127 64.6
2 รพ.สต.โพธิ์เงิน ตำบลห้วยหิน 37 37 100.0
3 รพ.สต.โนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน 62 64 96.9
4 รพ.สต.ขาม ตำบลไทยสามัคคี 84 88 95.5
5 รพ.สต.กระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี 71 74 95.9
6 รพ.สต.เสาเดียว ตำบลเสาเดียว 44 45 97.8
7 รพ.สต.ปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย 60 76 78.9
8 รพ.สต.หนองโคลน ตำบลสระทอง 33 33 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์