Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลหนองหงส์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 39,187 คน

ผลงาน :: 24,277 คน

ร้อยละ :: 62.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลหนองหงส์ 3,696 5,199 71.1
2 รพ.สต.โพธิ์เงิน ตำบลห้วยหิน 4,141 2,291 180.8
3 รพ.สต.โนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน 3,209 4,750 67.6
4 รพ.สต.ขาม ตำบลไทยสามัคคี 2,758 6,751 40.9
5 รพ.สต.กระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี 2,689 4,381 61.4
6 รพ.สต.เสาเดียว ตำบลเสาเดียว 1,622 6,927 23.4
7 รพ.สต.ปราสาททอง ตำบลเมืองฝ้าย 4,374 5,721 76.5
8 รพ.สต.หนองโคลน ตำบลสระทอง 1,788 3,167 56.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์