Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลห้วยราช

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 31,340 คน

ผลงาน :: 19,154 คน

ร้อยละ :: 61.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.โคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก 1,766 5,818 30.4
2 รพ.สต.ตะโก ตำบลตะโก 1,660 1,699 97.7
3 รพ.สต.สนวน ตำบลสนวน 3,442 3,968 86.7
4 รพ.สต.เกตุใต้ ตำบลตะโก 563 1,473 38.2
5 โรงพยาบาลห้วยราช 1,675 2,694 62.2
6 รพ.สต.ห้วยราช ตำบลห้วยราช 1,900 3,510 54.1
7 รพ.สต.ใหม่ ตำบลสามแวง 3,428 3,514 97.6
8 รพ.สต.หว้า ตำบลตาเสา 2,892 4,630 62.5
9 รพ.สต.เมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ 1,828 4,034 45.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์