Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 163 คน

ผลงาน :: 160 คน

ร้อยละ :: 98.2 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน 24 24 100.0
2 รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว 36 36 100.0
3 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 9 12 75.0
4 รพ.สต.ดงบัง ตำบลดงอีจาน 91 91 100.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์