Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 163 คน

ผลงาน :: 132 คน

ร้อยละ :: 81.0 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน 23 24 95.8
2 รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว 36 36 100.0
3 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 7 12 58.3
4 รพ.สต.ดงบัง ตำบลดงอีจาน 66 91 72.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์