Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 23,574 คน

ผลงาน :: 5,918 คน

ร้อยละ :: 25.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.ทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน 947 5,653 16.8
2 รพ.สต.โคกรัก ตำบลโกรกแก้ว 990 5,663 17.5
3 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 2,484 7,303 34.0
4 รพ.สต.ดงบัง ตำบลดงอีจาน 1,497 4,955 30.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์