Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชำนิ

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 27,889 คน

ผลงาน :: 8,724 คน

ร้อยละ :: 31.3 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชำนิ 1,428 2,945 48.5
2 รพ.สต.ปราสาทพร ตำบลหนองปล่อง 1,350 3,818 35.4
3 รพ.สต.เมืองยาง ตำบลเมืองยาง 1,886 5,790 32.6
4 รพ.สต.หนองตาเปล่ง ตำบลช่อผกา 413 7,422 5.6
5 รพ.สต.หนองหว้า ตำบลละลวด 2,593 4,925 52.6
6 รพ.สต.โคกสนวน ตำบลโคกสนวน 1,054 2,989 35.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์