Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 200 คน

ผลงาน :: 157 คน

ร้อยละ :: 78.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.แก ตำบลหนองแวง 30 30 100.0
2 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 26 39 66.7
3 รพ.สต.ทองหลาง ต.ทองหลาง 26 26 100.0
4 รพ.สต.เป้าพัฒนา ต.แดงใหญ่ 46 46 100.0
5 รพ.สต.บาก ต.กู่สวนแตง 29 29 100.0
6 รพ.สต.หนองเยือง ตำบลหนองเยือง 0 30 0.0

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์