Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 17,413 คน

ผลงาน :: 7,751 คน

ร้อยละ :: 44.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 รพ.สต.แก ตำบลหนองแวง 1,288 2,260 57.0
2 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 1,306 2,948 44.3
3 รพ.สต.ทองหลาง ต.ทองหลาง 1,150 3,080 37.3
4 รพ.สต.เป้าพัฒนา ต.แดงใหญ่ 1,354 3,114 43.5
5 รพ.สต.บาก ต.กู่สวนแตง 1,669 2,449 68.2
6 รพ.สต.หนองเยือง ตำบลหนองเยือง 984 3,562 27.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์