Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด บุรีรัมย์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลโนนดินแดง

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 22,609 คน

ผลงาน :: 15,951 คน

ร้อยละ :: 70.6 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลโนนดินแดง 3,856 7,660 50.3
2 รพ.สต.โนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง 575 1,939 29.7
3 รพ.สต.ซับคะนึง ตำบลโนนดินแดง 2,327 1,602 145.3
4 รพ.สต.หนองกก ตำบลส้มป่อย 2,233 4,273 52.3
5 รพ.สต.ลำนางรอง ตำบลลำนางรอง 4,865 6,148 79.1
6 รพ.สต.หนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง 2,095 987 212.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์