Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 2,578 คน

ผลงาน :: 1,324 คน

ร้อยละ :: 51.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 879 435 202.1
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 177 182 97.3
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 163 133 122.6
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 130 131 99.2
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 69 134 51.5
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 132 165 80.0
7 รพสต.ตำบลยะวึก 11 282 3.9
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 228 260 87.7
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 149 143 104.2
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 2 130 1.5
11 รพสต.ตำบลสระขุด 2 127 1.6
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 163 205 79.5
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 170 175 97.1
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 38 158 24.1

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์