Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน)

เป้าหมาย :: 2,578 คน

ผลงาน :: 1,596 คน

ร้อยละ :: 61.9 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 950 302 314.6
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 123 129 95.3
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 147 96 153.1
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 102 86 118.6
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 11 97 11.3
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 99 119 83.2
7 รพสต.ตำบลยะวึก 208 203 102.5
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 221 191 115.7
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 93 96 96.9
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 93 103 90.3
11 รพสต.ตำบลสระขุด 40 106 37.7
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 144 159 90.6
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 119 117 101.7
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 79 118 66.9

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์