Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87

เป้าหมาย :: 727 คน

ผลงาน :: 660 คน

ร้อยละ :: 90.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 76 82 92.7
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 54 56 96.4
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 19 24 79.2
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 35 35 100.0
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 38 38 100.0
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 79 81 97.5
7 รพสต.ตำบลยะวึก 74 77 96.1
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 58 81 71.6
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 34 34 100.0
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 29 30 96.7
11 รพสต.ตำบลสระขุด 23 43 53.5
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 47 49 95.9
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 53 53 100.0
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 41 44 93.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์