Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45

เป้าหมาย :: 727 คน

ผลงาน :: 207 คน

ร้อยละ :: 28.5 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 35 82 42.7
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 28 56 50.0
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 0 24 0.0
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 14 35 40.0
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 15 38 39.5
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 25 81 30.9
7 รพสต.ตำบลยะวึก 15 77 19.5
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 8 81 9.9
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 19 34 55.9
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 3 30 10.0
11 รพสต.ตำบลสระขุด 9 43 20.9
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 9 49 18.4
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 18 53 34.0
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 9 44 20.5

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์