Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 6,308 คน

ผลงาน :: 3,393 คน

ร้อยละ :: 53.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 3,382 826 409.4
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 272 444 61.3
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 531 329 161.4
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 391 300 130.3
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 222 261 85.1
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 420 602 69.8
7 รพสต.ตำบลยะวึก 274 667 41.1
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 668 569 117.4
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 436 284 153.5
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 247 315 78.4
11 รพสต.ตำบลสระขุด 124 338 36.7
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 239 597 40.0
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 393 405 97.0
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 323 453 71.3

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์