Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลชุมพลบุรี

ตัวชี้วัด  ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง)

เป้าหมาย :: 57,940 คน

ผลงาน :: 22,673 คน

ร้อยละ :: 39.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 9,776 7,378 132.5
2 รพสต.บ้านสวนหม่อนตำบลชุมพลบุรี 844 3,558 23.7
3 รพสต.ตำบลนาหนองไผ่ 1,929 3,109 62.0
4 รพสต.ตำบลไพรขลา 1,250 2,497 50.1
5 รพสต.บ้านโพนม่วงตำบลไพรขลา 473 2,108 22.4
6 รพสต.ตำบลศรีณรงค์ 855 6,309 13.6
7 รพสต.ตำบลยะวึก 740 5,537 13.4
8 รพสต.ตำบลเมืองบัว 1,426 5,917 24.1
9 รพสต.บ้านยางบ่ออีตำบลเมืองบ้ว 1,396 2,882 48.4
10 รพสต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชันตำบลสระขุด 542 2,682 20.2
11 รพสต.ตำบลสระขุด 263 2,972 8.8
12 รพสต.ตำบลกระเบื้อง 705 5,979 11.8
13 รพสต.ตำบลหนองเรือ 1,463 3,549 41.2
14 รพสต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ตำบลนาหนองไผ่ 1,011 3,463 29.2

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์