Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลท่าตูม

ตัวชี้วัด  2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

เป้าหมาย :: 3,652 คน

ผลงาน :: 2,950 คน

ร้อยละ :: 80.8 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลท่าตูม 2,663 819 325.2
2 รพสต.ตำบลกระโพ 162 210 77.1
3 รพสต.บ้านตระมุงตำบลกระโพ 102 252 40.5
4 รพสต.บ้านตากลางตำบลกระโพ 32 193 16.6
5 รพสต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) 191 204 93.6
6 รพสต.ตำบลพรมเทพ 103 159 64.8
7 รพสต.บ้านสะเอิงตำบลโพนครก 174 197 88.3
8 รพสต.ตำบลโพนครก 168 167 100.6
9 รพสต.บ้านหนองม่วงตำบลเมืองแก 111 111 100.0
10 รพสต.ตำบลบะ 285 140 203.6
11 รพสต.บ้านปรีงตำบลบะ 96 96 100.0
12 รพสต.ตำบลหนองบัว 120 132 90.9
13 รพสต.บ้านม่วงมูลตำบลหนองบัว 66 115 57.4
14 รพสต.บ้านโสมนตำบลบัวโคก 138 141 97.9
15 รพสต.ตำบลบัวโคก 138 170 81.2
16 รพสต.ตำบลหนองเมธี 208 219 95.0
17 รพสต.ตำบลทุ่งกุลา 223 203 109.9
18 รพสต.ตำบลเมืองแก 253 262 96.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์