Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลท่าตูม

ตัวชี้วัด  2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)

เป้าหมาย :: 3,652 คน

ผลงาน :: 2,024 คน

ร้อยละ :: 55.4 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลท่าตูม 1,860 819 227.1
2 รพสต.ตำบลกระโพ 106 210 50.5
3 รพสต.บ้านตระมุงตำบลกระโพ 11 252 4.4
4 รพสต.บ้านตากลางตำบลกระโพ 24 193 12.4
5 รพสต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) 157 204 77.0
6 รพสต.ตำบลพรมเทพ 126 159 79.2
7 รพสต.บ้านสะเอิงตำบลโพนครก 5 197 2.5
8 รพสต.ตำบลโพนครก 168 167 100.6
9 รพสต.บ้านหนองม่วงตำบลเมืองแก 92 111 82.9
10 รพสต.ตำบลบะ 242 140 172.9
11 รพสต.บ้านปรีงตำบลบะ 90 96 93.8
12 รพสต.ตำบลหนองบัว 106 132 80.3
13 รพสต.บ้านม่วงมูลตำบลหนองบัว 117 115 101.7
14 รพสต.บ้านโสมนตำบลบัวโคก 138 141 97.9
15 รพสต.ตำบลบัวโคก 97 170 57.1
16 รพสต.ตำบลหนองเมธี 138 219 63.0
17 รพสต.ตำบลทุ่งกุลา 35 203 17.2
18 รพสต.ตำบลเมืองแก 242 262 92.4

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์