Home

ตัวชี้วัดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ทันตสาธารณสุขปี 2557

Untitled Document
กลับส่งออก Excel

จังหวัด สุรินทร์

สถานบริการแม่ข่าย โรงพยาบาลท่าตูม

ตัวชี้วัด  เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6

เป้าหมาย :: 9,017 คน

ผลงาน :: 4,881 คน

ร้อยละ :: 54.1 คน

ลำดับ สถานบริการ ผลงาน เป้าหมาย
(ช่วงอายุ)
ร้อยละ
1 โรงพยาบาลท่าตูม 5,281 2,032 259.9
2 รพสต.ตำบลกระโพ 371 487 76.2
3 รพสต.บ้านตระมุงตำบลกระโพ 147 536 27.4
4 รพสต.บ้านตากลางตำบลกระโพ 193 543 35.5
5 รพสต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) 271 520 52.1
6 รพสต.ตำบลพรมเทพ 230 261 88.1
7 รพสต.บ้านสะเอิงตำบลโพนครก 362 443 81.7
8 รพสต.ตำบลโพนครก 334 378 88.4
9 รพสต.บ้านหนองม่วงตำบลเมืองแก 433 318 136.2
10 รพสต.ตำบลบะ 656 297 220.9
11 รพสต.บ้านปรีงตำบลบะ 91 247 36.8
12 รพสต.ตำบลหนองบัว 166 283 58.7
13 รพสต.บ้านม่วงมูลตำบลหนองบัว 100 276 36.2
14 รพสต.บ้านโสมนตำบลบัวโคก 305 352 86.6
15 รพสต.ตำบลบัวโคก 390 500 78.0
16 รพสต.ตำบลหนองเมธี 410 518 79.2
17 รพสต.ตำบลทุ่งกุลา 440 589 74.7
18 รพสต.ตำบลเมืองแก 779 646 120.6

เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์